KČT a TOM Úhlava

Logo2.png 131.88 kB

Podmínky pro půjčování lodí získaných z dotací EU

Motto:
Čím se budete živit na pustém ostrově?
a) Rybolovem
b) Chytáním lelků
c) Půjčováním loděk

Kontakt

KČT Úhlava, Osoblaho 989, 334 41 Dobřany, IČ: 71152857

Dagmar Švihlová


723 187 068

E-MAIL


kct-uhlava@seznam.cz

Hanka Žambůrková


777 832 520


Lodě včetně příslušenství - vaky, sedačky (dále jen vybavení) se dle podmínek Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR, číslo žádosti 09/007/41200/058/000595 zapůjčují ZDARMA oproti podpisu smlouvy o výpůjčce, která obsahuje níže specifikované podmínky:

1.

Vybavení se vypůjčuje pouze osobě starší 18- ti let, která se prokáže platným občanským průkazem a ještě dalším platným dokladem (pasem, řidičským průkazem apod.), která svým podpisem na Výpůjční smlouvě stvrzuje, že se ve skupině nachází osoba, která má vodácké zkušenosti odpovídající sjížděnému úseku řeky. Vypůjčitel nesmí přenechat vybavení k užívání jiné osobě. Pokud tak učiní, odpovídá za způsobené škody, jako by je způsobil sám.

2.

Vypůjčitel je povinen užívat vybavení řádně a pouze k účelu,ke kterému je určeno, a to obvyklým způsobem a chránit ho před poškozením, ztrátou nebo zničením. Vypůjčitel je povinen zacházet s vybavením šetrně tak, aby nedošlo ke škodě na vybavení a k jeho nadměrnému opotřebení. Vybavení dle smlouvy je určeno pro vodní turistiku do stupně obtížnosti vodního toku dle druhu lodě (viz Seznam lodí).Vypůjčitel je povinen zabezpečit vypůjčené vybavení před krádeží (např. trvalým dohledem v kempech, řetězovým zámkem apod.). V případě krádeže vybavení je vypůjčitel povinen neprodleně ohlásit událost Policii ČR a předložit KČT Úhlava protokol o ohlášení krádeže.

3.

Vypůjčitel nese odpovědnost za všechna poškození, ztráty nebo zničení a jiné újmy na vybavení, které je předmětem smlouvy o výpůjčce. Vypůjčitel se zavazuje uhradit půjčiteli jakékoliv způsobené škody na lodi a jejím příslušenství a doplňků dle Sazebníku oprav nebo dle skutečné ceny opravy. V případě nevrácení vybavení z jakýchkoliv důvodů (i v případě krádeže), bere vypůjčitel na vědomí, že je povinen uhradit částku, která je uvedena v Seznamu lodí pod heslem Pořizovací hodnota.

4.

Vypůjčitel má právo při vypůjčení vybavení si toto prohlédnout a zjištěné poškození ohlásit půjčiteli. Ten je povinen jej zapsat do Výpůjční smlouvy do kolonky "závady". Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

5.

Vybavení se vypůjčiteli předává ve sjednaný den na sjednaném místě oproti podpisu Výpůjční smlouvy.

6.

Vypůjčitel je povinen do skončení doby výpůjčky předmětné vybaveni vrátit čisté a nepoškozené na místo určené půjčitelem. Termín, místo a čas vrácení se vždy sjednává ve Výpůjční smlouvě. Pokud se tyto podmínky změní, je třeba toto telefonicky dohodnout. Nedojde-li k navrácení vybavení dle smlouvy nebo dle telefonické domluvy, bude toto považováno za krádež, která bude bezodkladně nahlášena Policii ČR. Dále má KČT Úhlava nárok na úhradu případných nákladů spojených s vrácením vybavení do sjednaného místa (doprava apod.). O tyto náklady budou snížena kauce.

7.

KČT Úhlava je při výpůjčce oprávněn požadovat kauci v hotovosti podle množství a druhu půjčovaného vybavení a to dle Seznamu lodí pod heslem Kauce. Tato kauce bude celá vrácena při zpětném převzetí vybavení, v případě že nebude zjištěno žádné poškození vybavení či porušeny Podmínky smlouvy. Pokud bude zjištěna škoda, uhradí se tato z kauce, buď dle Sazebníku oprav nebo dle skutečné ceny opravy. Pakliže nebude vybavení vráceno vůbec nebo částečně, bude z této kauce uhrazen nákup vybavení nového a vypůjčitel se zavazuje doplatit zbytek Pořizovací hodnoty do 14-ti dnů hotově od předpokládaného dne vrácení, které je uvedeno ve Výpůjční smlouvě.

8.

Vypůjčitel se zavazuje dodržovat dále uvedené pokyny k používání lodí včetně příslušenství: Pakliže jsou lodě vybaveny nafukovacími vaky, musí být tyto vaky nafouknuty a instalovány ve špicích. Lodě se nesmí zbytečně tahat po suchu, mělčině, při přenášení jezu apod. Lodě se musí každý den zbavit hrubých nečistot (písek, bláto, kamení, větve), aby se neprodřely nafukovací vaky. Tyto vaky se též musí zabezpečit proti prasknutí při velmi horkém počasí a to častou kontrolou a případným upouštěním.

Vypůjčitel si plně uvědomuje nebezpečí, která mohou vzniknout při sportovním užívání vypůjčeného vybavení a tímto na sebe bere plnou odpovědnost. Vypůjčitel musí dbát na bezpečnost svou i dalších účastníků při používání vybavení, dále je povinen seznámit se s Řádem plavební bezpečnosti a předpisy související s pohybem vodáků, které jsou platné pro sjížděný úsek řeky či jiné lokality, a dodržovat je.

Vypůjčitel byl upozorněn, že není bezpečné se vydávat na řeku ve skupině menší než 3 lodě.

Vypracovala: Dagmar Švihlová - hospodář V Přešticích, dne 8.4.2010


Příloha č.1
Sazebník oprav

Trhliny v pevné lodi 200 Kč / 10 cm
Utržení úchytu lodě 300 Kč
Ztráta vypouštěcího ventilu u kajaku 250 Kč
Protržení nafukovacího vaku - do 20 cm 200 Kč
Protržení nafukovacího vaku nad 20 cm nebo poškození ventilu Plná cena opravy - nebo Pořizovací cena
Vrácení znečištěného materiálu 100 Kč / ks
Ostatní opravy či výměny poškozených součástí Dle skutečné ceny

Příloha č.2
Seznam lodí včetně příslušenství

Loď včetně příslušenství Pořizovací cena (Kč) Kauce (Kč) Stupeň obtížnosti Počet dostupných kusů Poznámka
Kajak Pyranha Z-One M
Příslušenství: 1x špricka Yak Steel 2x vak M20, 1x vak M1
27.480 6.000 až do WW3 2 Jen pro zkušené vodáky
KajakPyranha Z-One S C30
Příslušenství: 1x špricka Yak Steel 2x vak M20, 1x vak M1
25.864 6.000 až do WW3 1 Jen pro zkušené vodáky
Kajak Pyranha Rebel Rapid
Příslušenství: 1x špricka Frog clasic, 2x vak M20
20.293 6.000 až do WW3 1 Jen pro zkušené vodáky
Rodeový kajak JK All Star
Příslušenství: 1x špricka Noname Freestyle DK, 2x vak M20
27.350 6.000 až do WW3 1 Jen pro zkušené vodáky
Otevřená kanoe NOAH Canoah Turismo
Příslušenství: 2x vak M3 upravený pro Turismo
18.615 3.000 až do WW3 7 I pro turistiku
Zavřená kanoe NOAH Canoah sport Amerika
Příslušenství: 2x vak M20 2x špircka Frog clasic
24.884 5.000 až do WW3 2 Jen pro zkušené vodáky
Otevřená kanoe Explorer 14 TT spruce 23.500 6.000 do WW2 2 I pro turistiku